Koronavirus – hva skjer med min nye bolig?

Kjære boligkunde –  Fordi mange nå er usikre på hvordan det vil gå med levering av den bestilte boligen, henvender Boligprodusentenes forening seg direkte til våre boligkunder.

Koronaviruset har satt hele samfunnet i kriseberedskap, og dette vil få konsekvenser også for boligbyggingen. Vi mangler erfaring fra tilsvarende situasjoner, men regner med at summen av smitteverntiltakene vil kunne føre til forlenget byggetid ut over det som er avtalt i din kontrakt. Håndverkere vil få økt fravær fra byggeplass og det vil kunne oppstå problemer med levering av byggevarer på en måte som kan få konsekvenser for fremdriften i ditt boligprosjekt.

Boliger som er nær ferdigstillelse

For boliger som er kommet langt i byggeprosessen vil det kunne bli aktuelt å overlevere disse på unntaksvilkår. Dette kan bety at arbeid av mindre vesentlig betydning for sikkerhet og bruk ikke vil være ferdigstilt ved overlevering av din bolig. Slike mangler vil måtte utbedres av din boligleverandør så snart arbeidskraft eller byggevarer er tilgjengelig. I slike tilfeller vil du betale det avtalte vederlaget, med fratrekk for det arbeidet som gjenstår. Boliger som har sikkerhetsmessige mangler vil uansett ikke kunne overleveres eller tas i bruk.

Boliger hvor bygging ikke er startet opp eller som er tidlig i byggeprosessen

Det er mye usikkerhet om hvordan myndighetenes tiltak for å begrense smittespredning vil påvirke fremdriften for din nye bolig. Mange kan og må arbeide hjemmefra i disse tider. Det kan ikke arbeidsfolk som bygger din bolig. Våre håndverkere har familier og barn og vil få fravær fra arbeid på byggeplassen som følge av smitteverntiltakene. Vi må også forvente at enkelte byggevarer kan bli forsinket eller bli vanskelig å få tak i. Boligbransjen vil gjøre sitt ytterste for å begrense de uheldige konsekvensene dette vil få for deg som boligkunde, men må samtidig informere om at mange dessverre vil kunne oppleve forsinket overlevering av nye boliger.

Når overleveringen blir forsinket

Skulle overlevering av din nye bolig bli forsinket i forhold til det som er avtalt, vil du motta et formelt varsel om dette. Et slikt varsel er utformet som krav om fristforlengelse og bygger på bustadoppføringslova.

Når en eventuell forsinkelse henger sammen med omstendighetene knyttet til korona-situasjonen, vil du ikke få dagmulkt etter ordinære regler i bustadoppføringslova. Årsaken til dette er vilkåret i bustadoppføringslova om tilleggsfrist etter § 11 bokstav c, om hindring utenfor entreprenørens kontroll. Myndighetenes smitteverntiltak er utenfor boligleverandørens kontroll, og dermed vil bestemmelsen over gjelde i dagens situasjon.

Nærmere informasjon

Vi er klar over at utsatt overlevering av din nye bolig vil skape praktiske problemer for deg som boligkjøper. Du vil få nærmere informasjon fra din boligleverandør så snart det foreligger en situasjon som tilsier forsinkelser i ditt byggeprosjekt.

Takk for forståelse i denne krevende tiden!

Med vennlig hilsen
BOLIGPRODUSENTENES FORENING