20230824--selbu-vekst-selbuhus-41.jpg

Indeksregulering av kontrakter

På bakgrunn av en urolig verden som underliggende gir svingninger i priser på trevirke og byggevarer har vi innført indeksregulering på våre kontrakter.

Prisjusteringen skjer ved hjelp av Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindekser. I boligkontrakter er det angitt hvilken prisindeks som skal brukes sammen med det aktuelle indekstallet som beregning av prisøkning/prisnedgang det skal ta utgangspunkt i.
Indeksregulering skjer på grunnlag av det sist kjente indekstallet, som ikke må være eldre enn 3 måneder i forhold til kontrakttidspunktet. Indekstallene publiseres omkring den 10. i hver måned for den foregående måneden.
Indeksen beregnes mellom indeksens verdi oppgitt ved inngått kontraktsinngåelse og tilsvarende indekstall ved oppstart byggearbeid (produksjon).

Indekstallene for bolig hentes fra Statistisk sentralbyrås hjemmeside:

Gå til SSB